029 2073 2652
About UsContact Us
Cwmcrachen Gypsy Site / Safle Sipsiwn a Teithwyr, Cwmrachen

Cwmcrachen Gypsy Site / Safle Sipsiwn a Teithwyr, Cwmrachen

CWM

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Blaenau Gwent County Borough Council to undertake pre-application consultation in respect of the proposed demolition of existing Gypsy and Traveller site and the development of a new Gypsy and Traveller site to accommodate 28 pitches, associated amenity blocks, a warden office and associated works at Cwmcrachen Gypsy and Traveller Site and land off Blaen-Nant Road, Nantyglo.

I give notice that Blaenau Gwent County Borough Council is intending to apply for planning permission, for the following development;

Demolition of existing Gypsy and Traveller site and the development of a new Gypsy and Traveller site to accommodate 28 pitches, associated amenity blocks, a warden office and associated works

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales)  Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review on-line below. Computer facilities and a hardcopy of the proposed application are available to view at Brynmawr Library between the hours of 09:00am-13:00pm & 14:00pm – 17:30pm (Monday. Tuesday, Thursday and Friday) and between 09:30am-13:00pm on Saturday. Please note that the library is closed on Wednesdays and Sundays.

A public consultation event is also being held in Nantyglo Rugby Club between 1:00pm and 7:30pm on the 9th May 2018. Members of the public are invited to come along to view plans and documents associated with the proposed development, discuss the scheme with the design team and Blaenau Gwent CBC and complete response forms.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 21st  May 2018, we would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached forms and send them to:

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

 

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig i ddymchwel y safle Sipsiwn a Teithwyr presennol a datblygu safle Sipsiwn a Teithwyr newydd ar gyfer 28 safle, blociau amwynder, swyddfa warden â’r gwaith cysylltiedig ar safle Sipsiwn a Teithwyr Cwmcrachen a tir oddi ar Ffordd Blaen-Nant, Nantyglo.

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn bwriadu gwneud cais am ganiatad cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Dymchwel y safle Sipsiwn a Teithwyr presennol a datblygu safle Sipsiwn a Teithwyr newydd ar gyfer 28 safle, blociau amwynder, swyddfa warden â’r gwaith cysylltiedig ar safle Sipsiwn a Teithwyr Cwmcrachen a tir oddi ar Ffordd Blaen-Nant, Nantyglo.

Yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, rhaid trefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig.

Gallwch ddod o hyd i gopiau electronig o’r cynlluniau, adroddiadadau a dogfennau ategol eraill isod. Mae modd defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol yn llyfyrgell Brynmawr. Mae’r llyfyrgell ar agor rhwng 09:00-13:00 & 14:00 – 17:30 (dydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener) a 09:30-13:00 ar ddydd Sadwrn. Mae’r llyfyrgell ar gau dydd Mercher a dydd Sul. Bydd copi caled o’r cais arfaethedig hefyd ar gael yn y llyfrgell.

Rydym hefyd yn eich hysbysu bod digwyddiad ymgynghori â’r cyhoedd yn cael ei gynnal yng Nghlwb Rygbi Nantyglo rhwng 1.00pm a 7.00pm ar 9 Mai 2018. Fe wahoddir y cyhoedd i ddod i weld y cynlluniau a’r dogfennau cysylltiedig ac i drafod gyda’r tim cynllunio a Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, ac i gwblhau ffurflen ymateb.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig ysgrifennu at yr asiant drwy ebostio mail@asbriplanning.co.uk neu lawrlwytho y ffurflen ymateb a’i dychwelyd at :

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS erbyn 21 Mai 2018.

 

 

Supporting Documents

Application Forms

Design and Access Statement

Ecology - Extended Phase 2 Habitat Survey

Site Investigation inc. Coal mining Risk Assessment

Proposed Amenity Block Plan

Proposed Site Layout

Proposed Wardens Office

Site Location Plan

Planning Statement

Previous Next