029 2073 2652
About UsContact Us
Gwaun Cae Gurwen School / Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Gwaun Cae Gurwen School / Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Proposed Layout

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Cartrefi D&D Homes Ltd to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for a proposed residential development and associated works at land formerly part of Gwaun-Cae-Gurwen School, Water Street, Gwaun-Cae-Gurwen.

We give notice that Cartrefi D&D Homes Ltd are intending to submit a full planning application for the following development;

Proposed residential development and associated works at land formerly part Gwaun-Cae-Gurwen School, Gwaun-Cae-Gurwen.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 16th February 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Suite d 1st Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW.

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Westacres Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn a datblygiad preswyl arfaethedig a’r gwaith cysylltiedig ar rhan o‘r tir a arferai fod yn safle Ysgol Uwchradd Olchfa, Ffordd Aneurin, Abertawe.

Rydym yn hysbysu bod Cartrefi D&D Homes Ltd yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygiad preswyl arfaethedig a’r gwaith cysylltiedig ar rhan o‘r tir a arferai fod yn safle Ysgol Gwaun-Cae-Gurwen, Stryd Dwr, Gwaun-Cae-Gurwen.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 16 Chwefror 2022. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Suite d 1st Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg  / You are welcome to communicate with us in Welsh.

Reports

Application Forms

Planning Design and Access Statement

Welsh Language Impact Assessment

Soakaway Results

Ecology Survey

Bat Survey Report

Tree Report

Plans

Proposed Floor Plans and Elevations - Plots 1 and 2

Proposed Floor Plans and Elevations - Plots 3,4,5 and 6

Proposed Floor Plans and Elevations - Plots 7,8,9 and 10

Proposed Site Plan with Topographical Survey

 Proposed Site Plan

Proposed Site Plan and Site Sections

Site Block Plan and Location Plan

Schedule of Landscaping Details

Drainage Layout

External Works Layout

Soft Landscape Proposals

Landscape Management Plan

Previous Next