029 2073 2652
About UsContact Us
Maespiode, Llandybie, Carmarthenshire

Maespiode, Llandybie, Carmarthenshire

maes

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Enzo’s Homes to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for a proposed residential development comprising 45no. dwellings and associated infrastructure work at Land off Maespiode, Llandybie, Carmarthenshire.

We give notice that Enzo’s Homes are intending to submit a full planning application for the following development;

Proposed residential development comprising 45. dwellings and associated infrastructure work at Land off Maespiode, Llandybie, Carmarthenshire

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 24th January 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Enzo’s Homes i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn a datblygiad preswyl sy'n cynnwys 45 uned a gwaith seilwaith cysylltiedig ar safle Maespiode, Llandybie, Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn hysbysu bod Enzo’s Homes yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygiad preswyl sy'n cynnwys 45 uned a’r gwaith seilwaith cysylltiedig ar safle Maespiode, Llandybie, Sir Gaerfyrddin.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 24ain Ionawr 2022. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg  / You are welcome to communicate with us in Welsh.

 

Supporting Documents

Planning Application Forms

Planning, Design and Access Statement

Pre-Development Tree Survey & Assessment

Tree Constraints Plan

Initial Geotechnical comments

Drainage Strategy & Design Statement-P0 (combined)

Ecological Appraisal Report

Transport Statement

Plans

Location Plan

Proposed Site Layout

Gwili

Tawe

Morlais

Towy

Brangwyn

Previous Next