029 2073 2652
About UsContact Us
Plot 12, Cross Hands Strategic Employment Site / Plot 12, Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands

Plot 12, Cross Hands Strategic Employment Site / Plot 12, Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands

plot12

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Tuf Treads Ltd to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for the construction of a lorry servicing workshop with offices and storage at Plot 12, Cross Hands Strategic Employment Site, Heol Parc Mawr, SA14 6RE.

We give notice that Tuf Treads Ltd are intending to submit a full planning application for the following development;

Full planning permission for the construction of a lorry servicing workshop with offices and storage.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 20th January 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Suite d 1st Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Westacres Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn arfaethedig ar gyfer adeiladu gweithdy gwasanaethu loriau ynghyd a swyddfeydd a storfa ar Plot 12, Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands, Heol Parc Mawr, Cross Hands, SA14 6RE.

Rydym yn hysbysu bod Tuf Treads Ltd yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn arfaethedig ar gyfer adeiladu gweithdy gwasanaethu loriau ynghyd a swyddfeydd ar Plot 12, Safle Cyflogaeth Strategol Cross Hands, Heol Parc Mawr, Cross Hands, SA14 6RE.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 20fed o Ionawr 2022. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Swit D, Llawr Cyntaf, 220 High Street, Abertawe, SA1 1NW

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg  / You are welcome to communicate with us in Welsh.

 

Supporting Documents

Application Forms

Planning Statement

Plans

910.01 Proposed Floor Plan

910.02 Proposed Elevations

910.03 Proposed Site Plan

910.04 Proposed Site Plan with Topo

910.05 Site Block Plan and Location Plan

Water Drainage Plan

Previous Next