029 2073 2652
About UsContact Us
Ysgol Gyfun Rhydywaun, Lawrence Avenue, Penywaun

Ysgol Gyfun Rhydywaun, Lawrence Avenue, Penywaun

ygr

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Wilmott Dixon Construction Ltd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglŷn â dymchwel hen dŷ y gofalwr ac adeiladu cyfleusterau dysgu a chwaraeon a’r gwaith cysylltiedig ar safle Ysgol Gyfun Rhydywaun, Lawrence Avenue, Penywaun, RCT, CF44 9ES.

Rydym yn hysbysu bod Wilmott Dixon Construction Ltd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn bwriadu cyflwyno cais cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Dymchwel hen dŷ y gofalwr ac adeiladu cyfleusterau dysgu a chwaraeon a’r gwaith cysylltiedig

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 22 Hydref 2020. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

 

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Wilmott Dixon Construction Ltd on behalf of Rhondda Cynon Taf County Borough Council to undertake pre-application consultation in respect of the full application for the proposed demolition of the former care takers house and construction of teaching and sports facilities and associated works within the grounds of Ysgol Gyfun Rhydywaun, Lawrence Avenue, Penywaun, CF44 9ES.

We give notice that Wilmott Dixon on behalf of Rhondda Cynon Taf County Borough Council is intending to apply to Rhondda Cynon Taf County Borough Council for the following development;

Demolition of the former care takers house and construction of teaching and sports facilities and associated works

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 22nd October 2020.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

Supporting Documents

Application Form

Design and Access Statement

Planning Statement

Site Investigation Report

Environmental Noise Assessment

CIL Form

Preliminary Ecological Appraisal Update letter

Preliminary Ecological Appraisal

Coal Mining Report

Transport Technical Note

Travel Plan Technical Note

Tree Constraints Plan

Tree Schedule

Plans

Existing Site Plan YGR-STL-XX-ZZ-DR-A-0002-P19

Proposed Elevations YGR-STL-XX-ZZ-DR-A-2001-P19

Proposed Floor Plan(s) YGR-STL-XX-ZZ-DR-A-0101-P19

Proposed Roof Plan YGR-STL-XX-02-DR-A-1001-P19

Proposed Site Strategy Overview

Site Location Plan YGR-STL-XX-ZZ-DR-A-0001-P19

Previous Next