029 2073 2652
About UsContact Us
Fferm Penglais, Aberystwyth

Fferm Penglais, Aberystwyth

SOAL

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Aberystwyth University to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for the proposed solar farm and associated works at land north of Fferm Penglais, Aberystwyth.

We give notice that Aberystwyth University is intending to apply to Ceredigion County Council for the following development;

Proposed solar farm and associated works

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 22nd April 2021.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Prifysgol Aberystwyth i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer datblygu fferm solar a’r gwaith cysylltiedig ar tir i’r gogledd o Fferm Penglais, Aberystwyth. Rydym yn hysbysu bod Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Fferm solar a’r gwaith cysylltiedig

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 22ain Ebrill 2021. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Supporting Documents

Application Forms

Planning Statement

Alternative Renewable Energy Statement

Drainage Strategy

Decommissioning Statement

Design and Access Statement

Landscape and Visual Appraisal

Landscape and Visual Appraisal Appendices

Preliminary Ecological Appraisal

Transport Statement, Access Appraisal and CTMP

PV Array Details

Plans

General Arrangement Plan

Site Location Plan

Topographical Survey

Trench Details

Previous Next