029 2073 2652
About UsContact Us
Land North of Harbour Way, Harbour Side Regeneration Area, Port Talbot

Land North of Harbour Way, Harbour Side Regeneration Area, Port Talbot

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Neath Port Talbot County Borough Council to undertake pre-application consultation in respect of construction of a new building comprising offices, research and development and light industry (B1 use) alongside reconfiguration of the highway, parking, access, landscaping, drainage, plant, substation, sprinkler store, gas store and associated works at land North of Harbour Way, Harbour Side Regeneration Area, Port Talbot.

We give notice that Neath Port Talbot County Borough Council is intending to apply to Neath Port Talbot County Borough Council for the following development;

Construction of a new building comprising offices, research and development and light industry (B1 use) alongside reconfiguration of the highway, parking, access, landscaping, drainage, plant, substation, sprinkler store, gas store and associated works

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 (as amended), the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the xxxxx 2020.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer adeiladu Canolfan Dechnoleg, parcio, tirlunio a’r gwaith cysylltiedig ar tir yng Nghanolfan Arloesi Bae Baglan, Parc Ynni Baglan, Rhodfa Ganolog, Baglan, SA12 7AX.

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Bwrdeistref SirolCastell Nedd Port Talbot yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn ar gyfer adeilad newydd yn cynnwys swyddfeydd, adran ymchwil a datblygu a diwydiant ysgafn (Defnydd B1) yn ogystal ag ad-drefnu y ffordd, parcio, gwaith tirwedd, draenio, offer a pheirannau, isbwerdy, system chwistrellu, storfa nwy a gwaith cysyltiedig.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y'i diwygiwyd) bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn XX.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Supporting Documents

Plans

GA Plan - Level 01

GA Plan - Level 02

GA Plan - Roof Level

Proposed Elevations

Proposed Outbuildings

GA Plan - Level 00

Proposed Sections

Topographical Survey

Reports

Baseline noise survey report

Combined Phase 1 and 2 Ground Investigation Report

Design and Access Statement

Energy and Sustainability Statement

FCA

Transport Statement

Travel Plan

 

 

Previous Next