029 2073 2652
About UsContact Us
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

aberr

 Mae’r Ymgynghoriad yma’n cael ei gynnal ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer y datblygiad canlynol;

Estyniad rhannol deulawr rhannol unllawr i greu estyniadau i’r ystafelloedd dosbarth a’r neuadd ynghyd ag adeilad newydd cwbl hygyrch ar gyfer cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg, estyniad i’r maes parcio a man chwarae wyneb caled ychwanegol yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr, Rhodfa’r Tresi Aur, Cwmdâr, Aberdâr, CF44 8RT.

Mae’r cynlluniau, yr adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os does dim modd i chi gael mynediad i’r dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth yma drwy anfon e-bost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 26 Chwefror 2021. Rydyn ni’n eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u hanfon at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RS.

 

This Consultation is undertaken on behalf of Rhondda Cynon Taf County Borough Council for the following development;

Part two storey, part single storey extension to facilitate classroom and hall extensions together with a new purpose-built, fully accessible Welsh medium childcare facility, car park extension, and additional hard surface play area at Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar, Laburnum Drive, Cwmdare, Aberdare, CF44 8RT.

All relevant drawings and supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development are invited to do so by the 26th February 2021. We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk , alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg / You are welcome to communicate with us in Welsh.

Dogfennau Ategol / Supporting Documents 

Crynodeb Prosiect Anhechnegol

Non Technical Project Summary

Cynlluniau / Plans

YGA 0100

YGA 0901

YGA 0102

YGA 0202

YGA 0103

YGA 0104

YGA 0101

YGA 0201

YGA 0100

YGA 0105

YGA 0106

YGA 0204

YGA 0205

YGA 0206

YGA 0209

Transport Statement

Back Next