029 2073 2652
About UsContact Us
Gungrog Church in Wales Nursery & Infant School, Welshpool

Gungrog Church in Wales Nursery & Infant School, Welshpool

CGI

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Powys County Council Housing Services to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for the proposed demolition of the existing school and redevelopment for residential development and associated works at the site of the former Gungrog Church in Wales Nursery & Infant School, Gungrog Road, Welshpool, SY21 7HY.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 19th December 2023. We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Adran Tai Cyngor Sir Powys i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn i ddymchwel adeilad yr hen Ysgol Gungrog yr Eglwys yng Nghymru, Heol Gungrog, Y Trallwng ac ail-ddatblygu’r safle ar gyfer datblygiad tai a’r gwaith cysylltiedig.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 19eg o Rhagfyr 2023.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Application Form

Application Forms

Plans

Site Location Plan-P01

1B2P Bungalow Layout-P01

2B3P Bungalow Layout-P01

2B3P General Arrangement Section

Existing School Plan-P01

Proposed Site Plan-P07

Architectural Context Photographic Study-P01

SWOT Analysis-P01

Ecology Mitigation Plan-P01

Boundary Treatment Plan-P01

Proposed General Arrangement Elevations-P01

Proposed General Arrangement Elevations-P01

1B2P General Arrangement Section-P01

Street Scene-P01

Exterior Perspective 1-P01

Exterior Perspective 2&3-P01

Existing School Elevations-P01

Highways Engineering Layout

Drainage Strategy

Landscape Proposal

Reports

Design and Access Statement

Planning Statement

Asbestos Demolition Survey

Infiltration Testing Results

Preliminary Ecological Appraisal

Tree Survey Report

Bat Survey

Green Infrastructure Statement

Previous Next