029 2073 2652
About UsContact Us
Land at Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth

Land at Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth

CGI

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Powys County Council to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for the demolition of the existing secondary school, construction of a new-build dual stream thru school, 3G sports pitches, athletics facilities, outdoor performance space, play areas, plant and M&E, MUGA, pick up / drop off, construction of a new access, vehicle and cycle parking and associated works at land at Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth, SY20 8DR.

We give notice that Powys County Council is intending to apply to Powys County Council for the following development;

Proposed full planning application for the demolition of the existing secondary school, construction of a new-build dual stream thru school, 3G sports pitches, athletics facilities, outdoor performance space, play areas, plant and M&E, MUGA, pick up / drop off, construction of a new access, vehicle and cycle parking and associated works

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 (as amended), the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

An information drop-in session providing the opportunity to view proposals in person will be held in the school on the 12th December. Further details will be confirmed closer to the date via the Powys County Council website.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 15th December 2023.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Sir Powys i drefnu ymgynghoriad  cyn gwneud cais cynllunio ar gyfer cais cynllunio llawn i ddymchwel yr ysgol uwchradd presennol, adeiladu ysgol ddwyieithog newydd, caeau chwarae 3G, cyfleusterau athletau, ardaloedd perfformio awyr-agored, ardaloedd chwarae, offer peiriannegol, ardal gemau aml-ddefnydd, man codi a gollwng, mynedfa newydd, maes parcio i geir a beiciau a gwaith cysylltiedig ar dir ar safle Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth, SY20 8DR.

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn i ddymchwel yr ysgol uwchradd presennol, adeiladu ysgol ddwyieithog newydd, caeau chwarae 3G, cyfleusterau athletau, ardaloedd perfformio awyr-agored, ardaloedd chwarae, offer peiriannegol, ardal gemau aml-ddefnydd, man codi a gollwng, mynedfa newydd, maes parcio i geir a beiciau a gwaith cysylltiedig

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012) (Wedi Diwygio), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Gallwch ddod i weld y cynlluniau yn yr ysgol ar y 12fed o Ragfyr. Mi fydd manylion pellach yn cael ei chadarnhau yn agosach i’r amser ar wefan Cyngor Sir Powys.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 15fed o Ragfyr 2023.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Plans

Architectural

Site Location Plan

Existing Block Plan 1 of 2

Existing Block Plan 2 of 2

Proposed Block Plan 1 of 2

Proposed Block Plan 2 of 2

Demolition Plan

Proposed Ground Floor Plan

Proposed First Floor Plan

Proposed Second Floor Plan

Proposed Roof Plan

Proposed Elevations

Proposed Sections 1 of 2

Proposed Section 2 of 2

CGI 1

CGI 2

Engineering

Access General Arrangement

Lighting Plan

Bus Vehicle Tracking_P03

Refuse Vehicle Tracking_P03

Fire Appliance Vehicle Tracking_P03

Pumping Appliance Vehicle Tracking_P03

Rigid Vehicle Tracking_P03

Proposed Drainage Layout_1_of_3

Proposed Drainage Layout_2_of_3

Proposed Drainage Layout_3_of_3

Proposed Foul Drainage Layout

Proposed Foul Drainage Layout Long sections

External Finishes

Landscape Plans

Tree Retention and Removal Plan

Fencing and Boundary Treatment Plan

Levels and Drainage Plan 1 of 2

Levels and Drainage Plan 2 of 2

Hardworks Plan 1 of 2

Hardworks Plan 2 of 2

Softworks Plan 1 of 2

Softworks Plan 2 of 2

Trees & Hedges - Proposed 1 of 2

Trees & Hedges - Proposed 2 of 2

Proposed Landscape Plan

Reports

Application Form

Planning Statement 

Biosecurity Risk Statement

Design and Access Statement

Ecological Impact Assessment

Environmental noise survey report

Extended Phase 1 habitat survey

Flood Consequence Assessment

Geophysical Survey Report

Ground Investigation Report

Historic Desk Based Assessment

Landscape DAS

Lighting Tech Note

Reptile survey

Road Safety Audit

School Travel Plan

SI Desk Study

Transport Assessment

Tree Report

Previous Next