029 2073 2652
About UsContact Us
Rhyd Y Cerrig, Tumble, Carmarthenshire / Rhyd Y Cerrrig, Tymbl, Sir Caerfyrddin

Rhyd Y Cerrig, Tumble, Carmarthenshire / Rhyd Y Cerrrig, Tymbl, Sir Caerfyrddin

rhyd y gerrig

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Coastal Housing Group in association with Derwen Road (CWM MAWR) Ltd. to undertake pre-application consultation in respect of the proposed construction of 20no. residential dwellings with associated infrastructure works at land to the south of Rhyd Y Cerrig, Tumble, Carmarthenshire.

We give notice that Coastal Housing Group in association with Derwen Road (CWM MAWR) Ltd. is intending to apply to Carmarthenshire County Borough Council for the following development;

Proposed construction of 20no. residential dwellings with associated infrastructure works

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 (as amended), the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 01792 480535.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 18th December 2023.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Suite D, 1st Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 1NW.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Coastal Housing Group mewn cydweithrediad â Derwen Road (CWM MAWR) Ltd. i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais  cynllunio i ddatblygu 20 o dai a gwaith isadeiledd cysylltiedig ar dir i’r de o Rhyd Y Cerrrig, Tymbl, Sir Caerfyrddin.

Rydym yn hysbysu bod Coastal Housing Group mewn cydweithrediad â Derwen Road (CWM MAWR) Ltd. yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Datblygu 20 o dai a gwaith isadeiledd cysylltiedig

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (Wedi Diwygio), bydd y cais yn destun ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. I'r rhai sydd heb fynediad i'r dogfennau yn electronig, gallwch ofyn am gopiau o`r wybodaeth yma trwy gysylltu efo mail@asbriplanning.co.uk.

Dylai unrhyw sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud hyn erbyn y 18fed o Ragfyr 2023. Rydym yn eich annog i ddanfon rhain i mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwythwch y ffurflen sydd wedi ei hatodi, a'i ddanfon i:

Asbri Planning Ltd, Swit D, Llawr Cyntaf, 220 Y Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1NW

 

Supporting Documents

Draft Application Form

Planning, Design and Access Statement

Tree Report

Coal Mining Risk Assessment

Design Statement

Ecology Report

SI Report

Plans

747.01 Strategic Plan landscape

Landscaping and Boundary Strategy

Block Plan 1B 2P 23058 (05) 201

Block Plan 2B 4P (End Terrace) 23058 (05) 202

Block Plan 2B 4P (Mid Terrace) 23058 (05) 203

Block Plan 3B 5P 23058 (05) 204

C1735-C-001 Layout Plan Engineering_RevD

C1735-C-002 Layout Plan Drainage_RevC

Constraints and Opportunities

Existing Site Plan

Proposed Site Elevations

Proposed Site Plan

Site Location Plan

Previous Next