029 2073 2652
About UsContact Us
Land north of Maesgwyn Road, Fishguard / Heol Maesgwyn, Abergwaun

Land north of Maesgwyn Road, Fishguard / Heol Maesgwyn, Abergwaun

maes

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Wales & West Housing Association to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for residential development and associated works on land north of Maesgwyn Road, Fishguard, SA65 9BE.

We give notice that Wales & West Housing Association is intending to apply for the following development;

Full planning application for residential development and associated works on land north of Maesgwyn Road, Fishguard, SA65 9BE

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 8th October 2021.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Tai Wales and West i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig ar dir i’r gogledd o Heol Maesgwyn, Abergwaun, SA65 9BE.

Rydym yn hysbysu bod Tai Wales and West yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig ar dir i’r gogledd o Heol Maesgwyn, Abergwaun, SA65 9BE

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 8fed Hydref 2021.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

 

 

Supporting Documents

Application Forms

Planning Statement

Design and Access Statement

Welsh Language Impact Assessment

Ground Investigation Report

Preliminary Ecological Appraisal

Transport Statement

Tree Survey

Landscape Management Plan

Plans

R537-210908-01 - Landscape Scheme

C1829_C-SK02 Drainage Strategy

C1829_C-SK01 Engineering Layout

R537-P01A - Proposed Site Layout

R537-P02A - Development Site Services & Site Constraints Plan

R537-P03A - Proposed Block Roof Plan

R537-P04- Site Sections Street Elevations

R537-P05- 3D Views & Map Key

R537-P06-Proposed House Type External Finishes Site Plan

R537-P07- Proposed House Type External Finishes Drawing

R537-P08- 2 Person 1 Bedroom Semi-Detached Bungalows

R537-P09- 2 Person 1 Bedroom Semi-Detached Flats

R537-P10- 4P2B Semi-Detached House (Rendered)

R537-P11- 4P2B Semi-Detached House(Brick)

R537-P12- 4P2B & 5P3B Semi-Detached House

R537-P13- 5P3B Semi-Detached House (V1)

R537-P14- 5P3B Semi-Detached House (V1)

R537-P15- 6P4B Detached House

R537-S01- Topographic Site Plan, Site Location Plan & Site Section

Topographical Survey

 

 

 

Previous Next