029 2073 2652
About UsContact Us
Trowbridge Road, Cardiff / Heol Trowbridge, Caerdydd

Trowbridge Road, Cardiff / Heol Trowbridge, Caerdydd

trow

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Cardiff Community Housing Association (CCHA) to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for residential development and associated works on land at Trowbridge Road, Cardiff.

We give notice that Cardiff Community Housing Association (CCHA) is intending to apply for the following development;

Full planning application for residential development and associated works on land at Trowbridge Road, Cardiff

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 14th October 2021.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl a'r gwaith cysylltiedig ar tir ar Heol Trowbridge, Caerdydd.

Rydym yn hysbysu bod Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl a'r gwaith cysylltiedig ar tir ar Heol Trowbridge, Caerdydd

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 14eg Hydref 2021.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Supporting Documents

Application Forms

Plans

Design and Access Statement

Planning Statement

Drainage Strategy

Flood Consequence Assessment

Ecology Report

Geotechnical and Geo-environmental Report

Tree Report

Soil Resources

Transport Technical Note

Archaeological Evaluation

Previous Next