029 2073 2652
About UsContact Us
Princess of Wales Hospital, Coity Road, Bridgend / Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr

Princess of Wales Hospital, Coity Road, Bridgend / Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr

princess

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Cwm Taf Morgannwg University Health Board to undertake pre-application consultation in respect of the proposed full planning application for the proposed demolition of existing building and the construction of modular theatres and associated works at the Princess of Wales Hospital, Coity Road, Bridgend, CF31 1RQ.

 

We give notice that Cwm Taf Morgannwg University Health Board is intending to apply for the following development;

 

Full planning application for the proposed demolition of existing building and the construction of modular theatres and associated works;

 

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

 

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. For those without access to the internet, computer facilities are available at Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, CF31 4AH. Please contact the library on 01656 754830 or email bridgend.library@awen-wales.com and arrange an appointment time. The identified library is open as follows Monday-Friday: 9:15am-1pm and 2pm-6:00pm and Saturday: 9:15am-1:00pm and 2:00pm-5:00pm. The library is closed on Sunday.

 

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 24th December 2021.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

 

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer y dymchwel arfaethedig yr adeilad presennol ac adeiladu theatrau modiwlaidd a’r gwaith cysylltiedig ar safle Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1RQ

Rydym yn hysbysu bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y datblygiad canlynol:

Cais cynllunio llawn ar gyfer y dymchwel arfaethedig yr adeilad presennol ac adeiladu theatrau modiwlaidd a’r gwaith cysylltiedigar safle Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1RQ

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

 

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. I'r rhai heb fynediad i'r rhyngrwyd, mae cyfleusterau cyfrifiadur ar gael yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr, Canoflan Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH. Cysylltwch â'r llyfrgell ar 01656 754830 neu e-bostiwch bridgend.library@awen-wales.com a threfnwch amser apwyntiad. Mae'r llyfrgell a nodwyd ar agor fel a ganlyn Llun-Gwener: 9:15yb-1yh a 2:00yh-6:00yh a dydd Sadwrn: 9:15yb-1:00yh a 2:00yh-5:00yh. Mae'r llyfrgell ar gau ddydd Sul.

 

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 24ain Rhagfyr 2021.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

 

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Plans

Site Location Plan

Existing Site Plan

Demolition Layout

Block Plan Temporary Access Road

Site Layout and Indicative Landscape Layout

Existing Elevations

Proposed Ground Floor Plan

Fire Strategy Ground Floor Plan

Proposed First Floor Plan

Proposed Second Floor Plan

Fire Strategy Second Floor Plan

Proposed Roof Plan

Plant Room A Plan and Elevations

Plant Room B Plan and Elevations

Proposed Elevations

Detailed Bay Elevations

Proposed Sections

Perspective Views

Topographical Survey

Reports

Application Form

Arboricultural Impact Assessment and Arboricutlural Method Statement

Arboricultural Impact Assessment Plans

Tree Protection Plan

Drainage Statement

Planning, Design and Access Statement

Preliminary Ecological Assessment

Site Investigation Report

Transport Assessment

Previous Next