029 2073 2652
About UsContact Us
5-8 Spilman Street, Carmarthen / 5-8 Stryd Spilman, Caerfyrddin

5-8 Spilman Street, Carmarthen / 5-8 Stryd Spilman, Caerfyrddin

spil

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Carmarthenshire County Council to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application comprising a conversion of office space (Class B1) to 12no. self-contained residential flats with minor external upgrades at 5-8 Spilman Street, Carmarthen.

We give notice that Carmarthenshire County Council are intending to submit a full planning application for the following development;

Conversion of office space (Class B1) to 12no. self-contained residential flats with minor external upgrades.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 10th January 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd. wedi ei gomisiynu gan Gyngor Sir Gaerfyddin i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ynglyn â datblygiad arfaethedig ar gyfer trosiad swyddfeydd (Dosbarth B1) i 12 fflat preswyl hunangynhwysol gyda uwchraddiadau mân allanol 5-8 Stryd Spilman, Caerfyrddin.

Rydym yn hysbysu bod Cyngor Sir Gaerfyrddin yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad canlynol:

Trosiad swyddfeydd (Dosbarth B1) i 12 fflat preswyl hunangynhwysol gyda uwchraddiadau mân allanol

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 10fed Ionawr 2022. Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y Gymraeg  / You are welcome to communicate with us in Welsh.

 

Supporting Documents

Planning Application Forms

Planning, Design and Access Statement

Bat Method Statement

Bat Report

Environmental Noise Assessment

 

Plans

8842-119-CCC-DR-001 - Existing Site Plan

8842-119-CCC-DR-002 - Proposed Site Plan

8842-119-CCC-DR-003 - Existing Floor Plans

8842-119-CCC-DR-004 - Existing Elevations

8842-119-CCC-DR-005 - Proposed Floor Plans

8842-119-CCC-DR-006 - Proposed Elevations

Previous Next