029 2073 2652
About UsContact Us
Ffordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd

Ffordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd

fford

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Towyn Marine Properties Ltd to undertake pre-application consultation in respect of the proposed residential development and associated works at land at Ffordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9NT.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 29th August 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Towyn Marine Properties Ltd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig ar dir ger Fordd y Felin, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9NT.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae'r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 29ain o Awst, 2022.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Supporting Documents

Draft Application Forms

Planning Statement

Design and Access Statement

Desk Study and Preliminary Geoenvironmental Risk Assessment Report

Drainage Strategy Report

Community and Welsh Language Impact Assessment

Preliminary Ecological Assessment 

Plans

Site Location Plan

Existing Site Plan (Measured Survey)

Proposed Layout

Proposed Landscape Layout

Plot 10 & 11 floor plans and roof plan

Plot 10 & 11 elevations

Plot 12 & 13 floor plans and roof plan

Plot 12 & 13 elevations

Plot 14 & 15 floor plans and roof plan

Plot 14 & 15 elevations

Plot 16 & 17 floor plans and roof plan

Plot 16 & 17 elevations

Plot 18 & 19 floor plans and roof plan

Plot 18 & 19 elevations

Plot 20 floor plans, roof plan & elevations

Plot 21 floor plans, roof plan & elevations

Plot 22 & 23 floor plans and roof plan

Plot 22 & 23 elevations

Back Next