029 2073 2652
About UsContact Us
Willows High School, Lewis Road, Splott

Willows High School, Lewis Road, Splott

sp

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Cardiff Council to undertake pre-application consultation in respect of the demolition of buildings, removal of hardstanding areas, reprofiling of site and associated works on Land at Lewis Road, Splott, Cardiff, CF24 5JB

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 as amended by The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. If you are unable to access the documents electronically you may request copies of this information by emailing mail@asbriplanning.co.uk or by telephoning the applicant on 02920 732652.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 16th August 2022.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

A local engagement drop in session has been arranged for Thursday 28th July 3.30-6pm at the STAR Hub, Muirton Road, Tremorfa, CF24 2SL.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi cael ei gomisiynu gan Cyngor Caerdydd i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais i ddymchwel yr adeiladau, gwaredu yr ardaloedd llawr caled, ailbroffilio’r safle a’r gwaith cysylltiedig ar tir ar Ffordd Lewis, Y Sblot, Caerdydd, CF24 5JB.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, fel y’u haddaswyd gan Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Datgymhwyso ac Addasiadau Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (“y Gorchymyn Diwygio”), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn 16eg Awst, 2022.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS.

Rydym yn trefnu ymgynghoriad lleol ar Dydd Iau yr 28ain Gorffennaf, 2022 yn Hyb Star Ffordd Muirton, Tremorfa, CF24 2SJ, rhwng 3.30pm a 6.00pm, gyda sesiwn galw i mewn.

 

Supporting Documents

Application Forms

Design and Access Statement

Ecological Assessment

Arboricultural Assessment

Preliminary Phase 2 Ground Investigation

Additional Phase 2 Ground Investigation

Flood Consequence Assessment

Outline Drainage Statement

School Catchment Plan

Architect Plans

Enabling Works Site Location Plan

Enabling Works Site Layout Existing 01

Enabling Works Site Layout Existing 02

Enabling Works Site Layout Existing Boundary Fencing 01

Enabling Works Site Layout Existing Boundary Fencing 02

Existing Site Sections 01

Existing Site Sections 02

Enabling Works Site Layout Proposed Demolition 01

Enabling Works Site Layout Proposed Demolition 02

Enabling Works Site Layout Proposed Utilities Demolition 01

Enabling Works Site Layout Proposed Utilities Demolition 02

Enabling Works Site Layout Proposed Utilities Relocation 01

Enabling Works Site Layout Proposed Utilities Relocation 02

Enabling Works Site Layout Proposed 01

Enabling Works Site Layout Proposed 02

Enabling Works Site Layout Proposed Arboricultural Retention 01

Enabling Works Site Layout Proposed Arboricultural Retention 02

Enabling Works Site Layout Proposed Levels 01

Enabling Works Site Layout Proposed Levels 02

Enabling Works Proposed Site Sections 01

Enabling Works Proposed Site Sections 02

Enabling Works Site Layout Proposed Boundary Fencing 01

Enabling Works Site Layout Proposed Boundary Fencing 02

Lewis Road Proposed Order Plan

Engineering Plans

Existing Drainage Proposals Sheet 1 of 4

Existing Drainage Proposals Sheet 2 of 4

Existing Drainage Proposals Sheet 3 of 4

Existing Drainage Proposals Sheet 4 of 4

Target Levels Sheet 1 of 3

Target Levels Sheet 2 of 3

Target Levels Sheet 3 of 3

 

Previous Next