029 2073 2652
About UsContact Us
Ysbyty Aberteifi | Cardigan Hospital

Ysbyty Aberteifi | Cardigan Hospital

Site Layout

Mae Asbri Planning Limited yn hysbysu bod Tai Wales and West yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer datblygiad defnydd cymysg sy'n cynnwys swyddfeydd, caffi, datblygiad preswyl ac adeilad storio nwyddau a’r gwaith cysylltiedig ar safle Ysbyty Coffa Aberteifi, Pontycleifion, Aberteifi, SA43 1DP.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (wedi diwygio), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Mae cyfleusterau cyfrifiadurol ar gael yn Swyddfa'r Cyngor, Stryd Morgan, Aberteifi, SA43 1DG rhwng 09:00-13:00 a 14:00-18:00 Dydd Llun i Dydd Gwener a rhwng 09:00-12:00 Dydd Sadwrn. Nodwch fod y safle ar gau Dydd Sul.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig ysgrifennu at yr asiant drwy hala ffurflen ymateb i mail@asbriplanning.co.uk neu gyrru sylwadu i Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RS erbyn 19 Ionawr 2024. Mae’r cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod wedi'i ymestyn am wythnos i ganiatáu amser ychwanegol i gyflwyno sylwadau oherwydd cyfnod y Nadolig.

****

Asbri Planning Ltd. give notices that Wales and West Housing Association is intending to apply for planning permission to the construction of a mixed-use development which includes office workspace, café, residential development, storage building and associated works at the Former Cardigan Memorial Hospital, Pontycleifion, Cardigan, SA43 1DP.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 (as amended), the proposal will be subject to pre-application consultation

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. Computer facilities are available at Council Offices, Morgan Street, Cardigan, SA43 1DG. The identified library is open between 09:00-13:00 and 14:00-18:00 Monday – Friday and 09:00-12:00 on Saturdays. Please note that the library is closed on Sunday.

Anyone who wishes to make representations must write to the agent by completing the response form and sending to mail@asbriplanning.co.uk or Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS by the 19 January 2024. Please note that the 28 consultation period has been extended by a week to allow additional time to provide representations due to the Christmas period.

Supporting Documents

Application Form

Draft Planning Application Form

Architects Plans

Rev 03 Site Location Plan

Rev 03 Existing Site Plan

Rev 01 Demolition Site Plan

Rev 07 Proposed Site Layout

Rev 05 Ground Floor Plan

Rev 05 First Floor Plan

Rev 05 Second Floor Plan

Rev 05 Lower Ground Floor Plan

Rev 05 Office Roof Plan

Rev 01 Office Elevations

Rev 01 Residential Floor Plans

Rev 01 Residential Elevations

Rev 04 Cambria GA Plans

Rev 04 Cambria Elevations

Rev 01 Site Boundary Treatments

Rev 06 Site Section AA

Rev 07 Site Section BB

Rev 05 Site Section DD

Rev 04 Site Section CC

DAS

Design and Access Statement

Planning Statement

Planning Statement

Engineering

Engineering Layout

Drainage Layout

Landscape

Proposed Landscape Strategy

Landscape Maintenance & Management Plan

Other Reports

Heritage Impact Statement

Tree Survey

Flood Consequence Assessment

Transport Assessment

Travel Plan

Fire Strategy Report

Preliminary Ecology Report

Archaeological Technical Note

Previous Next