029 2073 2652
About UsContact Us
Cefn Isaf Flats, Pontycapel Road, Cefn Coed Y Cymmer, Merthyr Tydfil, CF48 2RA.

Cefn Isaf Flats, Pontycapel Road, Cefn Coed Y Cymmer, Merthyr Tydfil, CF48 2RA.

Visual

Asbri Planning Ltd. has been commissioned by Merthyr Valleys Homes to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for the Proposed demolition of existing buildings and redevelopment comprising 40no. residential flats, parking, landscaping, sub-station, bin store, air source heat pump, engineering works, drainage, roof top solar provision and associated works at Cefn Isaf Flats, Pontycapel Road, Cefn Coed Y Cymmer, Merthyr Tydfil, CF48 2RA.

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 (as amended), the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below. Computer facilities are available at Merthyr Central Library, High Street, Merthyr Tydfil, CF47 8AF. The identified library is open as follows;

  • Monday – Friday 09:00-18:00
  • Saturday 09:00-13:00
  • Please note that the library is closed on a Sunday.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 26th April 2024.  We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, alternatively please download the attached form, and send them to;

Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

****

Mae Asbri Planning Ltd wedi ei gomisiynu gan Merthyr Valleys Homes i drefnu ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllynio am y Cynlluniau arfaethedig ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol ac ailddatblygu y safle ar gyfer 40 o fflatiau preswyl, parcio, tirlunio, is-orsaf, storfa biniau, pwmp gwres aer, gwaith peirianyddol, isadeiledd traenio, darpariaeth solar to a gwaith cysylltiedig ar safle fflatiau Cefn Isaf, Heol Pontycapel, Cefn Coed Y Cymmer, Merthyr Tudful, CF48 2RA.

Cyn cyflwyno’r cais yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol a gofynion Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (wedi diwygio), bydd y cais yn destun ymgynghoriad.

Mae’r cynlluniau, adroddiadau a dogfennau ategol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein, isod. Mae modd defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol yn Llyfrgell Canolog Merthyr, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF. Mae’r llyfrgell ar agor fel a ganlyn:

  • Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00-18:00
  • Dydd Sadwrn 09:00-13:00
  • Mae’r llyfrgell ar gau ar Ddydd Sul.

Dylai unrhyw un sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig wneud erbyn y 26ain o Ebrill 2024.  Rydym yn eich annog i e-bostio eich sylwadau at mail@asbriplanning.co.uk, neu lawrlwytho’r ffurflen atodol a’u gyrru at:

Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd, CF23 8RS.

Supporting Documents

Plans

Architectural

Site Location Plan-P03

Existing Site Plan-P03

Topography-P03

Existing Building Plans-P03

Proposed Site Plan-P03

Proposed Landscape Plan-P03

Proposed Boundary Treatments Plan-P03

Bin Store-P03

ASHP Enclosure-P03

Substation-P03

Proposed Lower Ground Floor Plan-P03

Proposed Ground Floor Plan-P03

Proposed First Floor Plan-P03

Proposed Second Floor Plan-P03

Proposed Third Floor Plan-P03

Proposed Roof Plan-P03

Proposed Site Sections 01-P03

Proposed Site Sections 02-P03

Proposed Street Scenes-P03

Proposed Lower Ground Floor Plan-P03

Proposed Ground Floor Plan-P03

Proposed First Floor Plan-P03

Proposed Second Floor Plan-P03

Proposed Third Floor Plan-P03

Proposed Roof Plan-P03

Sections 01-P03

Block A Elevations-P03

Block B Elevations-P03

Home Layout Plans 01-P03

Home Layout Plans 02-P03

Home Layout Plans 03-P03

Home Layout Plans 04-P03

Home Layout Plans 05-P03

Home Layout Plans 06-P03

Electrical Services

ASHP Data Sheet

External MEP Services

Engineering

Drainage General Arrangement

Reports

Application Forms

Planning Statement

Design and Access Statement Part 01

Design and Access Statement Part 02

Design and Access Statement Part 03

Bat Survey Report

Biodiversity Enhancement Plan

Preliminary Ecological Appraisal

Flood Risk Assessment & Drainage Strategy

Ground Investigation

Heritage Statement

Noise Impact Assessment

Transport Statement

Energy Statement - Part L SAP Calculations

Green Infrastructure Statement

 

Previous Next